MTÜ „TALLINNA MASINATEHASE VETERANID“ PÕHIKIRI

Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing „Tallinna Masinatehase veteranid“ (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on „ Tallinna Masinatehase veteranid “ ja Ühingu asukoht on Harju maakond, Tallinn, Kopli 70A,10412.                

1.3. Ühing on sõltumatu juriidiline isik ja ei ole ühegi teise juriidilise isiku sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on: Tallinna Masinatehase (esialgne nimetus Franz Krulli masinatehase aktsiaselts) ajaloolise mälestuse säilitamine, Tallinna Masinatehase tootmise traditsioonide säilitamine, tagada Tallinna Masinatehase töötajate põlvkondade järjepidevuse ja samuti abi Tallinna Masinatehase veteranidele ja töötajatele.

 

  1. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning valjaarvamise kord ja tingimused

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub Ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma Ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ja samuti kes maksab Ühingu liikmeks astumise maks ja liikmemaksud.

2.2. Ühingu vähemalt 2 (kahe) liikme soovituskirjade olemasolul Ühingu liikmeks võib astuda iga isik, kes ise ei töötanud Tallinna Masinatehases, kuid kellel töötasid Tallinna Masinatehases sugulased või tuttavad ja kes on huvitatud Tallinna Masinatehase ajaloost.

2.3.Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele, kes hiljemalt 14 päeva jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.4. Ühingu liikmeks saada soovija tasub Ühingu pangakontole liikmeks astumise maks ja jooksva majandusaasta liikmemaksu.

2.5. Ühingu liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu tasuvad kõik Ühingu liikmed. Ühingu liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub Ühingu üldkoosoleku päevakorda.

2.6. Liikmelisus Ühingus kinnitab liikmekaardi, mis antakse isiklikult kätte või saadetakse postiga.

2.7. Kõik Ühingu liikmed võivad Ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.8. Ühingu juhatus võib Ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust juhatus hindab vastu-käivaks Ühingu eesmärgile või Ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.9. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab Ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.10. Ühingu juhatus teatab 7 päeva jooksul väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks Ühingu üldkoosolekule.

 

  1. Ühingu liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

3.1.1. võtta osa kõigist Ühingu korraldatavatest üritustest;

3.1.2. võtta osa sõna- ja hääleõigusega Ühingu üldkoosolekust;

3.1.3. saada teavet Ühingu tegevuse kohta;

3.1.4. astuda Ühingust välja;

3.1.5. olla valitud Ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

3.2.2. tunnustada Ühingu eesmärke ning järgida Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning   üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.2.3. tasuda õigeaegselt Ühingu liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu.

 

  1. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, kus igal Ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevus:

4.2.1. Ühingu põhikirja muutmine;

4.2.2. Ühingu eesmärgi muutmine;

4.2.3. Ühingu liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;

4.2.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.5. revideerija määramine ja tagasikutsumine;

4.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste Ühingu organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Korduv üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 5 Ühingu liiget.

4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Ühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole Ühingu liikmetest.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult Ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

4.7. Kui Ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama Ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääle-õiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist Ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud Ühingu liikmetest.

4.10. Ühingu eesmärgi osas põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 Ühingu liikmetest.

4.11. Ühingu põhikirja muutmise otsus või likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud rohkem kui 2/3 Ühingu liikmetest.

 

  1. 5. Ühingu juhatus

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.2.1. Ühingu igapäevategevuse korraldamine;

5.2.2. Ühingu liikmete arvestuse pidamine ning Ühingu liikmeks astumise maksu ja liikme-maksude kogumine;

5.2.3. Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

5.2.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

5.2.5. Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed Ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

5.4. Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.5. Juhatuse liikmed esindavad Osaühingut ühiselt.

5.6. Juhatuse liikme võib Ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Ühingu töötajad.

 

  1. Kontrollorganid

6.1 Kontrolli Ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident või revisjonikomisjon, kes koostab omapoolse aruande Ühingu raamatupidamise kohta vähemalt kord aastas.

 

  1. Majandustegevus

7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne Ühingu korralist koosolekut.

 

  1. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Ühingu lõpetamisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud Ühingu vara selleks Ühingu üldkoosoleku otsusega õigustatud isikute vahel.